Banner
ورود اعضاء الأحد 7 مارس 2021 | یک شنبه, 17 اسفند 1399

مراحل داوری جشنواره

یک شنبه, 02 شهریور 1399 ساعت 15:22:32

تصویر
مراحل داوری جشنواره

داوران از محافل مختلف هنری، انجمنهای تخصصی و دانشگاههای مختلف)آزاد اسالمی و دولتی( انتخاب می شوند 
در صورتی که داوران بخش نهائی، در هر بخش تشخیص دهند اثری شایستهی کسب رتبه های اول تا سوم نیست میتوانند اثر برتری معرفی نکنند.
- زمان رسیدگی به اعتراضات از زمان اعالم نتایج به مدت 15روز است.
- واحد میزبان پس از دریافت اعتراضات کتبی واحد ها ازطریق دبیران شورای قرآن و عترت ظرف مدت 15 روز رسیدگی و بصورت مکتوب نتایج بررسی را به دبیران استان ها اعالم می نماید.
- اعالم نتایج جشنواره کشوری فقط از طریق حوزه اداره فعالیت های قرآن وعترت سازمان مرکزی انجام می گیرد.

اوقات شرعی به وقت ساری
پوستر و فراخوان
302-14[1].jpg
نگارخانه هنر آسمانی